سنت که بیشتر می‌شه، دیگه حوصله بحث کردن و قانع کردن طرف مقابلت رو نداری.

مطالب مرتبط