زندگی انقدر نامرد است که وقتی چیزی را در «زمانش» با تمام وجود می‌خواهی، به تو نمی‌دهد. آن را زمانی به تو می‌دهد که دیگر برایت بی‌اهمیت است.

مطالب مرتبط