شعر هم تعبیر سهراب و فروغ، از خدا از بودن و دلخستگی.

مطالب مرتبط