از هر طرف که رفتم، جز “نفرتم” نیافزود.

مطالب مرتبط