خوشبختی نه به دست آوردنی است، نه از دست دادنی. نه کمی‌ است، نه کیفی. خوشبختی «لحظه‌ای» است.

مطالب مرتبط