هر وقت به این نتیجه رسیدی که به جای رفتن در جمع و ارتباط با آدم‌ها ترجیح می‌دی تنها باشی، بدون افسردگیت شروع شده.

مطالب مرتبط