خالی…

تو خشك شبيه نگاه در عمق غربتى ناعادلانه تر از زندگى در برابر مرگ آيا هنوز روى پاى خودت گريه مى كنى؟ آيا هنوز لحظه به لحظه با اخبار مى ميرى؟ شليك كرد تا...