دردها به چند بخش تقسیم می‌شوند… حوصله نوشتن و تشریح آن‌ها را ندارم و فقط به آخرین نوع درد بسنده می‌کنم: دردی که باید با آن «مدارا» کرد و چاره دیگری برایش نیست.

مطالب مرتبط