«اشک»، سلاح زنان است. سلاح مردان اما، خشونت و «اولدروم بولدروم» است. طنز روزگار است وقتی درک کنی سلاح زنانه، قدرتش از سلاح مردانه بیشتر است.

مطالب مرتبط