تلاش نکن که انسان‌ها تو را بفهمند. آن‌ها تو را بر اساس کارخانه‌‌ی مغزشان ترجمه مي‌کنند. این کارخانه لزوما به دلخواه تو نیست و تلاش تو برای تغییر رویکرد این کارخانه -به دلیل انحصاری بودن هر مغز بر اساس ژنتیک و نوع تکامل آن- یک تلاش مذبوحانه خواهد بود.

مطالب مرتبط