جایزه پفیوز ترین انسان هم می رسد به آن کسی که احساس را در من برای همیشه کُشت.

مطالب مرتبط