دشواری یعنی: زمانی که قرص‌ها نیز آٰرام‌کردنت ناتوانند.

مطالب مرتبط