خواب دیدم اعضای خانواده ام همدیگر را با چاقو تکه تکه می کنند. قطعات جدا شده از بدن «سورئال وار» حرکت می‌کنند و در اتاقی که آکنده از اجزاء بدن شده، صدای خرناسی از گلوی بریده شده گوشم را آزار می‌دهد.

مطالب مرتبط