بخش زیادی از اوقات فکری شما صرف مبارزه با افکاری می‌شود که خیلی مسخره در ذهن‌تان تکامل پیدا کرده‌اند و بسان بت‌هایی شده‌اند که باید برای شکستن‌شان هزینه کنید.

مطالب مرتبط