گفتم ببینمش مگرم درد اشتیاق ساکن شود، بدیدم و ساکن شد.

مطالب مرتبط