اگر «سکوت» کردن را یاد بگیری و حتی در شرایطی که حرف «حق» برای گفتن داری از این پدیده‌‌ی مرموز و البته دشوار استفاده کنی، در آن صورت می‌توان به تو اعتبار داد. می‌توان قدرت تحملت را ستود.

مطالب مرتبط