خواب دیدن، بخصوص آن رویاهای عجیب و غریب، نشان‌دهنده اوج نقص بشری است از فهم و درک هستی.

مطالب مرتبط